Ovdje ste:: Po?etna
 
 

Ispis
Neprofitna organizacija Mars One iz Nizozemske ljubiteljima svemirskih prostranstava nudi priliku ivota. Trae astronaute dobrovoljce za kolonizaciju ovog planeta. Mogu se prijaviti ljudi iz cijelog svijeta, a slubeni jezik je engleski.


Do 2023. organizacija Mars One izgradit ?e, barem se tako planira, naselje na Marsu, kamo ?e u vie misija putovati zainteresirani Zemljanini. Svi kandidati koji se prijave, morat ?e biti spremni do 2022. Putu ?e prethoditi obuke, koje uklju?uju treninge u simuliranim misijama, vjebe u uvjetima ograni?enog kretanja, predavanja o elektronici. U?it ?e se i kako popraviti opremu, te kako u svemiru pruiti hitnu medicinsku pomo?.

Svi kandidati moraju ispuniti obrazac za prijavu, a astronauti dobrovoljci, me?u ostalim, moraju imati duboki osje?aj za smisao, teiti gradnji i o?uvanju zdravih me?uljudskih ljudskih odnosa. Trebaju imati povjerenje u druge ljude, biti otporni, snalaljivi, prilagodljivi, znatieljni, kreativni...

Iako slubeno proces prijava jo nije ni po?eo, Mars One je ve? dobio vie od 1.000 emailova s porukama ljudi koji se ele uklju?iti u projekt.

Svi kandidati moraju biti punoljetni, a proces izbora po?et ?e u prvoj polovini 2013. godine. Izabrani kandidati bit ?e podijeljeni u najmanje est timova koji ?e imati po ?etiri ?lana. Kako se navodi na stranici organizacije, demokratskim putem izabrat ?e se tim koji ?e prvi sletjeti na Mars. Drugi timovi na put bi krenuli u naredne dvije godine.

Plan je da se do 2033. u sklopu ovog projekta na Mars doseli 20 stanovnika. Ve? prve dobrovoljce ove misije trebale bi do?ekati nastambe u kojima ?e ivjeti, a koje bi trebali izgraditi roboti.

net.hr

 
 
 
 

CB Login