SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Forum
 
 

SapnaOnLine forum

Niste prijavljeni.

#1 08-01-2010 05:00:48

gimnazijalac
Novajlija

Do kada teror S. Salihovi?a u TV Tuzla ?

Ve? godinama novinari TVT trpe teror koji im name?e njihov direktor Semir Salihovi?. Da li ?e se i kada tome stati u kraj? Da li je TVT pred kona?nim kolapsom?
Javna je tajna, u gradu Tuzli, da je situacija na Televiziji Tuzla odavno teka, skoro haoti?na. Me?utim,  rijetko ko o tome pri?a, a niko nita ne poduzima da se stanje prevazi?e i rijei. Novinari su izloeni stalnom teroru i mobingu od strane direktora Semira Salihovi?a.
Ina?e, direktor je po zanimanju arhitetekta, pa nije ni ?udo to se ne razumije u novinarstvo.
Novinari na TVT rade po 16, 18 pa i vie sati dnevno. Izloeni su stalnom pritisku. Pla?e su male i nerijtko nikakve. Nemaju pristup internetu bez odobrenja direktora, jer on je i postavljen samo u kancelariji direktora. Fax na koji, po starom modelu, primaju saop?enja, pozive i dr., je tako?er, u kancelariji direktora, a poslije njegovog radnog vremena je pod klju?em.
Za cijelo stanje na TVT nije kriv, ni sam, Semir Salihovi?, ve? su krivi i oni koji su ga tamo postavili. Vladaju?a stranka u op?ini Tuzla, SDP upravlja ovom televizijom onako kako ona ho?e. Osim to su upoznati sa situacijom i cijelim stanjem, ne poduzimaju nita da se problem rijei. Naime, pored svega, name?u novinarima cenzuru, pa se smiju na TVT prikazivati samo oni koji su ovima podobni.
Op?insko vije?e Tuzla nije donijelo odluku o cjelokupnom prenosu sjednice na TVT. Naime, iako su opozicijske stranke bile za donoenje takve odluke, ipak, ponovo, vladaju?i SDP to nije dozvolio. Kada bi se dozvolio cjelokupni prijenos, osim to bi gra?ani imali kompletan uvid u rad Op?inskog vije?a, i op?ina bi morala izdvojiti vie sredstava za ovu televiziju. S toga bi novinari imali vie sredstava za rad, osim, naravno, ako  im ne bi bila uskra?ena od strane direktora.
Prema nezvani?nim informacijama, postoji u okviru Op?inskog vije?a Tuzla, formirana Komisija koja treba da ispita stanje na TVT. Me?utim, postavlja se pitanje ho?e li ta Komisija ikad ita uraditi i ho?e li tititi direktora i sadanje stanje, ili ?e predloiti prave mjere u kojima sadanjeg direktora sigurno ne bi bilo. Moralo bi se desiti ovo drugo ako se ho?e da grad Tuzla ima svoj medij, po elji i ukusu gra?ana i uposlenih radnika.
Poznato je da su mnogi dobri novinari napustili ovu televizijsku ku?u u proteklom periodu, jer problemi u njoj nisu od ju?e. Traju godinama i trajat ?e dalje ako se ubrzo ne poduzme bilo ta da se sprije?i dalje krenje osnovnih ljudskih i drugih prava novinara i ostalih radnika (beskona?no maltretiranje, vrije?anje, zlostavljanje).
O kvaliteti programa i programskih sadraja ne?emo ovoga puta re?i nita. Smatramo da o tome javnost dovoljno zna jer svakodnevno gleda jedne te iste slike, jedne te iste pri?e i jedne te iste prilike.
Ukoliko Komisija Op?inskog vije?a ubrzo ne poduzme nita konkretno u vezi sa TVT objaviti ?emo njihova imena i imena ?lanova UO i smatrati ?emo i njih odgovornim za sve to se u TVT bude dalje deavalo.
Prema nezvani?nim informacijama, kojima raspolae Tuzla-x.ba, ovih dana je ve? nekoliko novinara napustilo TVT.
Izvor: Tuzla-x.ba----------------------

Vezani tekst:

Medijima i policiji pisali uposlenici Tuzlanske televizije: Traimo istragu!
objavljeno: 12. 05. 2009

Medijskim ku?ama u BiH, ali i organima gonjenja, kao i op?inskoj vlasti, poslato je anonimno pismo osoba koje se potpisuju kao uposlenici Tuzlanske televizije, a koje trae istragu o zbivanjima u ovoj medijskoj ku?i. Direktora su optuili za finansijske malverzacije, postavili su pitanje gdje se troi 300.000 KM iz op?inskog budeta, kada a?ica novinara prosje?no dobija platu od 440 KM, ali su naveli i da su izloeni mobbingu. Pismo prenosimo u cjelosti.

Morate razumjeti zato elimo ostati anonimni. Problem s kojim Vas elimo upoznati itekako se odraava na nae porodice, posljedice ve? trpimo, a ta bi se tek moglo dogoditi u slu?aju naeg legitimisanja.

Rije? je o Televiziji Tuzla, medijskoj ku?i koja je ve? nekoliko godina zona sumraka u kojoj stradaju neduna djeca, o kojoj navodnu brigu vodi Optina Tuzla, a da nikome nije jasan vlasni?ki status ove ku?e, jer postoje indicije da se zna?ajnim sredstvima iz budeta finansiraju neki kadrovi SDP-a u sjeni, a opozicija se u?utkuje poklanjanjem odre?ene minutae u programu.

Moda ?e Va angaman u ovom slu?aju napokon staviti ta?ku na agoniju kroz koju prolazi ova medijska ku?a. Skre?emo Vam panju na slijede?e stvari:

1.        Oko 90 odsto radnika koji su kao na traci defilovali i jo defiluju Televizijom Tuzla nije u knjiicu upisalo ni dana radnog staa. Ogromna ve?ina njih bila je prisiljena da napusti TVT zbog mobinga od strane direktora  Semira Salihovi?a.

2.       U posljednjih 8 godina kroz ovu televiziju je prolo preko 200 ljudi, uglavnom mladih. Njihovo due zadravanje, bez obzira na kvalitet koji iskazuju, nije u interesu direktora Salihovi?a

3.       Vije?nici Optinskog vije?a Tuzla izvjetaje TVT-a usvajaju iako se u njima nalaze frizirani i lani podaci kao to je primjer posljednjeg izvjetaja u kome je navedeno da u ku?i radi 17, a bilo je uposleno samo 9 lica.

4.       U tom izvjetaju se navodi da je za kupovinu opreme potroeno oko 350.000 KM, a uloeno je samo 3.000 KM

5.       Za dvije kamere koje je ovoj ku?i donirala Mrea plusa navedeno je da su kupljene.

6.       TVT nema svoje ra?unovodstvo, nema svoje blagajne. Novac kola samo kroz ruke direktora i njemu znanih mentora.

7.       Program vrvi od reklama, a niko ne zna ta je sa prihodom od njih. U prosjeku se dnevno emituje oko 80 minuta reklamnog programa. Uzimite cjenovnik ove ku?e i provjerite koliko kota sekunda tog programa, pomnoite to sa 80 minuta i dobit ?ete fantasti?nu cifru. Prihodi po tom osnovu se nigdje ne prikazuju.

8.       Devet radnika radi na produkciji programa koji traje od 07 do 01. Ljudi rade bez smjena, a neki tehni?ari i po 48 sati, bez prava na dan odmora.

9.       Direktor isklju?uje telefon u redakciji, pa novinari da bi uradili zadatke komuniciraju vlastitim mobilnim telefonima.

10.   Novinari nemaju pristup internetu, jer to sve pod klju?em dri direktor i taxista, koji je pla?en da zaklju?ava sve prostrije. Isti je slu?aj i  sa faxom

11.   Svi uposleni imaju minimalne pla?e (440) to je u velikoj nesrazmjeri sa godinjom donacijom Optine Tuzla u iznosu od 350.000 KM. Mjese?na trana ovoj ku?i od Optine je oko 30.000 KM. Gdje i ko troi taj novac? Molimo Vas u?inite napor i slijedite trag novca, nai?i  ?ete na svata.

12.   Nedavno je direktor Salihovi? od  ?ovijeka iz Srebrenika  kupio polovnu mikestu, platio u keu i iskazao je trostruko ve?i iznos kao da je kupio novu

13.   Ako se sve to zna onda nije nikakvo ?udo da direktor koji je na ovu televiziju doao sa stojadinom danas ima 3 stana, poslovni prostor, vikendicu i auto koda-.oktavia. Svo ovo njegovo bogatstvo je u nesrazmjeri sa njegovom platom koja iznosi 800,00 KM i koja mu je dovoljna da izmiruje vlastite kreditne obaveze i trokove alimentacije

14.   Tre?ina angaovanih ljudi trenutno se konsultuje sa ljekarima zbog mobinga kojeg vri direktor, to se lako moe provjeriti u Domu zdravlja Tuzla

15.   Semir Salihovi? je u TVT i direktor, i urednik, i ef ra?unovodsva, i blagajnik i sekretar

16.   Tortura nad zaposlenim se najbolje moe ilustrovati njegovom patolokom potrebom da organizuje sastanke koji traju po nekoliko sati, a onda se novinarskoj ekipi ostavlja malo vremena za realizaciju dnevnih zadataka.

17.   Iako se na picama potpisuju navodni urednici, sve ure?uje, cenzurie direktor Semir Salihovi?

18.   TVT nema redakcijskog kolegija koji analizira  realizaciju ure?iva?ke politike. Sve to ?ini Semir. On utvr?uje ure?iva?ku politiku, on je realizuje i potom ocjenjuje. Konsultujte Kantonalni zakon o informisanju pa ?ete vidjeti koliko se on primjenjuje u ovoj medijskoj ku?i

19.   Ovaj nedokazani arhitekta iivljava se na mladim ljudima eljnim posla, posebno diplomiranim urnalistima.

20.   Divlja?ko iivljavanje direktora Salihovi?a ogleda se i u ?injenici da mlade ljude dan nakon dolaska na TVT promovie u urednika, a onda se nad njima iivljava do besvjesti.

21.   O kvalitetu programa ove televizije izlino je i govoriti ako se zna kako se taj program kreira i pod kojim uslovima ljudi rade.

Jedno je izvjesno, za ovakvo stanje odgovorni su i ljudi iz Optinskog vije?a Tuzla,  koji svake godine odobravaju stotine hiljada maraka za produkciju ove ku?e i uopte ih ne zanima ta se tamo deava. TVT je pretvorena u privatni gulag Semira Salihovi?a.

Ko se pojavljuje kao zatitnik svih ovih nezakonitosti teko je procijeniti, ali mi  smo ubije?eni da ?e nakon vaeg angamana mnogo ta biti jasno. Simptomati?no je da se preko nekih kadrovskih rjeenja (predsjednik Nadzornog odbora) moe prepoznati snaan uticaj SDP-a. Ko je ovdje i s kim u talu?

Molimo  Vas u?ite u ovu ku?u i spasite mlade ljude torture.

Zaustavite jednog kabadahiju koji plja?ka sve to stigne, a radnicima objanjava da je situacija teka i da zbog toga nema redovnih plata.

Molimo  Vas prekinite ovo bezakonje i javaluk.
Opirnije link : 

Sorry. You have to be registered to access this content.

 

#2 08-01-2010 10:49:02

Rako
SOL bolesnik

Re: Do kada teror S. Salihovi?a u TV Tuzla ?

alosnooo... sad


______________HASAGIC______________
________SPAHIC_______NADAREVIC_____
BERBEROVIC____________________PAPAC
____________________________________
_______RAHIMIC_______DAMJANOVIC____
___________________________SALIHOVIC
___MISIMOVIC________________________
____________________________________
________DZEKO_______MUSLIMOVIC_____
 

#3 09-01-2010 18:11:35

salem_macho
Moderator

Re: Do kada teror S. Salihovi?a u TV Tuzla ?

?udii me da jo uopte eksistira ta televizija, ne znam da li ju iko gleda uopte. Hah samo 9 uposlenika.. pa vie uposlenika ima RGD kod nas. alosno jee al sigurno nikakva novina u vako saveno izgra?enoj demokratskoj dravii..punoj korupcije..bar smo u tome br. 1. hah..

 

#4 10-01-2010 01:54:30

one77
Novajlija

Re: Do kada teror S. Salihovi?a u TV Tuzla ?

Dok je Jasmin na vlasti dotad ce postojati i TVT

 

Alati

Forum info

Statistika foruma
Ukupno članova: 759
Ukupno tema: 107
Ukupno anketa: 1
Ukupno postova: 9160
Korisničke informacije
Najnoviji član: charoletterowla
Članova online: 0
Gostiju online: 1

Forum - Agora

 
 
 
 
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art