Ispis
Svako drugo dijete u BiH izloeno je nekom od oblika nasilja, pokazalo je to UNICEF-ovo istraivanje a koje je provedeno od novembra 2011. do aprila 2012. godine i obuhvatilo je 7.500 doma?instava, uklju?uju?i 1.544 romska doma?instva.

Sigurnost djece na Internetu ugroena!?

Svjedoci smo ubrzanog razvoja interneta koji je zavladao svijetom pa tako i kod nas u Bosni i Hercegovini. Svjesni smo  tako?er i ?injenice da danas sve vie djece su korisnici drutvenih mrea kao to je facebook.  Djeca su  najvie izloeni tome jer se po?inju koristiti veoma rano sadrajima sa interneta, od igranja nasilnih igrica, kreiranja profila na drutvenim mreama poput facebooka twittera, zatim do posje?ivanja pornografskih sadraja. Iako su pornografski sadraji zabranjeni osobama mla?im od osamnaest godina mediji ipak uklju?uju sve jer seks sve prodaje. Sve to dovodi do velikih problema u kojima djeca upadaju kao to su opasnost od pedofilije, nemaran odnos prema koli, svojoj porodici, zatim Internet pasivizira djecu  i manipulie njima. U razvijenim zemljama radi se  ve? na tome da se postavi zakonska regulativa  za zatitu maloljetnika na Internetu, dok u Bosni i Hercegovini nae vlasti ne rade nita po tom pitanju.

Ovdje nije rije? samo o nemaru drave prema mla?im stanovnicima ove zemlje, veliku ulogu igraju i  roditelji. Oni su ti koji bi trebali da nadziru svoju djecu , da im ograni?e sadraje koje smiju posje?ivati, da razgovaraju sa svojom djecom i o tabu temama koje naalost ve?ina roditelja ne praktikuje i to naj?e?e zbog mentaliteta i sredine u kojoj ivimo jer smatraju da je to neto o ?emu ne bi trebali razgovarati sa svojom djecom, tako da  maloljetnici  te sadraje  veoma lako pronalaze na internetu. Neki roditelji nisu dovoljno educirani da upute na opasnost koja vrebaju na interneta jer u vrijeme kada su oni bili djeca nisu imali pristup ra?unaru a pogotovo internetu tako da danas imamo problem jer oni smatraju da su internet i mobilni ure?aji sasvim neto uobi?ajeno. Kada posmatramo Internet kao globalnu mreu trebamo da znamo da Internet nudi i korisne stvari prua nam dosta toga to moemo nau?iti , samo ga trebamo koristiti na pravi na?in i treba biti na oprezu a pogotovo mla?i korisnici a roditelji su ti koji trebaju da kontroliu svoju djecu i da ih sa?uvaju od loeg utjecaja.
ta moemo uraditi da sprije?imo irenje loeg  utjecaja Interneta na djecu?

Savjeti za roditelje :
Savjeti za djecu :