Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis

U Sapni je u proli ?etvrtak, 19. marta, odrano takmi?enje u pruanju prve pomo?i. Takmi?enje je imalo prijateljski karakter i odrano je povodom Dana op?ine Sapna.

Na pet poligona simulirane su mogu?e situacije i opasnosti u kojima se ljudi mogu na?i a takmi?ari iz ekipa Crvenog kria/krsta Sapna, Teo?ak, Kalesija i Br?ko Distrikta su pokazivali svoje znanje, vjetine i spretnost u pruanju prve pomo?i. Nakon ra?unanja rezultata prva je ekipa Br?ko Distrikta a za njom slijede mla?a pa starija ekipa op?ine Sapna, ekipa iz Kalesije a najmanje bodova je osvojila ekipa iz Teo?aka.

Fotografije sa takmi?enja:

 
 
 
 

CB Login