SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis

Donacija za O SapnaPredstavnici NLB Tuzlanske banke Tuzla su Osnovnoj koli Sapna uru?ili dva ra?unara sa prate?om opremom koji ?e omogu?iti lake odvijanje nastavnog i vannastavnog procesa u ovoj obrazovnoj instituciji.


 

Poklon je u ime kole preuzeo direktor Zudin Mahmutovi? a uru?ili su ga Salih Mei?, direktor filijale NLB Tuzlanske banke u Kalesiji i Refik Jahi?, ef ekspoziture u Sapni. Istaknuto je da ?e se ovakve akcije i u budu?nosti nastaviti kako bi se osnaila saradnja ove dvije institucije

 

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno