SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Radionice za dramske sekcije

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Radionice za dramske sekcije

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, SapnaPozorite mladih Tuzle je zapo?elo sa paketom dramskih radionica za u?enike osnovnih i srednjih kola. U periodu od 15. septembra do kraja decembra 2009. godine u kolama Sapna i Vitinica ?e biti realizovano po 10 radionica. Dramske radionice su koncipirane tako da kod svih ?lanova dramskih sekcija razviju osje?aj za timski rad, me?usobno povjerenje, aktivno sluanje, ali i da ih teoretski i prakti?no educiraju o osnovnim zakonitostima pozorine umjetnosti. Tokom cjelokupnog procesa realizacije radionica, sa svakom grupom radi se na pripremanju predstave, performansa ili igrokaza kojim ?e ?lanovi dramske sekcije prezentovati ste?eno znanje tokom realizacije radionica. Predstava ?e biti javno prikazana u lokalnoj zajednici na kraju procesa realizacije paketa radionica.

Metodologija rada je model vrnja?ke edukacije i interaktivnog u?enja. Primjenom ovog modela pokazalo se da mladi uvijek radije u?e od bliskih osoba, odnosno od osoba njihovog uzrasta. Mladi ho?e direktnu akciju koja nosi viestruke efekte:

1. Okupira duh i tijelo u kriti?nom pubertetskom i adolescentnom dobu mladih, i ne doputa im da svoju energiju i panju usmjere na negativne modele ponaanja i djelovanja u direktnom okruenju
2. Kroz akciju i scenski izraz mladi se edukuju o razli?itim temama, u?e se ivotu, i na sceni ive uo?avaju?i razlike izme?u dobra i zla
3. Imaju mogu?nost selekcije i pozitivnog izbora
4. Mladi su ujedinjeni zakonom umjetnosti gdje je maximalno prisutna socijalna komponenta

Dramske radionice ovakvog tipa ne slue samo za razvijanje dramske darovitosti i upoznavanju sa dramsko-scenskim izrazom, ve? su izuzetno korisne za razvoj dje?ije i mladala?ke li?nosti. Pomau djetetu i mladima da kroz igru razviju svoju kreativnost i matu, te da steknu sigurnost i samopouzdanje.

Treneri/edukatori dramskih radionica su mladi diplomirani glumci Pozorita mladih Tuzle i studenti Akademije dramskih umjetnosti Tuzla a projekat realizira CISP Tuzla.

Tekst: cisp.ba
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno