SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Dan jabuke 2010!

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Dan jabuke 2010!

Ispis
U organizaciji Mjeovite srednje kole i uz podrku op?inske uprave, u Sapni je odran privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 2010. Manifestacija je po?ela defileom djevojaka u narodnoj nonji a njen cilj je bio viestruk, pa je...

...pored omasovljenja upotrebe ove plemenite vo?ke zna?ajno bilo podcrtati kako sapanjski kraj ima odli?ne preduslove za jo masovnije bavljenje proizvodnjom, ne samo jabuke nego i drugih vrsta vo?a.

Tako su se u Sapni okupili brojni Sapnjaci i gosti daju?i na taj na?in zna?aj i manifestaciji i jabuci koja je uz ljivu najzastupljenija vo?ka na prostoru op?ine Sapna. Na ?estrnaest tandova poljoprivredni proizvo?a?i su izloili svoje  proizvode od jabuka, poput pekmeza, marmelade, sir?eta a doma?ice su dijelile pite i torte od jabuka, tufahije i kola?e.

Gra?ani su uivali i u kulturno-zabavnom programu u kojem su u?estvovali ?lanovi orkestra MS Sapna i KUD "Merak". Prisutnima se, na radost posebno onih neto mla?ih, obratio i sportista Salko Zildi? koji je u?enicima savjetovao konzumiranje barem jedne jabuke dnevno isti?u?i da to ?ini i sam.

U okviru manifestacije odran je Okrugli sto na kojem se razgovaralo o na?inima podrke vo?arstvu zatim o sortama jabuke koje uspijevaju u ovim krajevima, ali ponajvie o zdravstvenom aspektu konzumiranja jabuke.

Ideja za organiziranje Dana jabuke potekla je od u?enika IV-3 odjeljenja MS Sapna u proloj kolskoj godini, na satima Projektnog rada kod profesora Muharema Hasanovi?a, koji nam je kao predsjednik Organizacionog odbora rekao:

- Ovaj kraj ima dugu tradiciju uzgoja jabuke pa je bilo i za o?ekivati da se jedna ovakva priredba organizira. Mi se nadamo da ?e se ona organizirati i sljede?e godine uz u?e?e znatno ve?eg broja izlaga?a i proizvo?a?a ne samo iz Sapne nego i iz okolnih op?ina TK i RS, i uz podrku viih istanci vlasti.

Manifestaciju su sproveli profesori i pomo?ni radnici MS Sapna uz asistenciju nekoliko nastavnika iz Osnovne kole Sapna, otvorenom ju je uz upu?ene rije?i dobrodolice proglasio predsjedavaju?i Op?inskog vije?a ?amil Ahmetovi?. Nakon odranog Okruglog stola i kulturno-zabavnog programa, prisutni su poigrali i narodno kolo.

FOTOGRAFIJE


Fotografije: Mirza iv?i?
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno