SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
U sve?anoj atmosferi, u holu Osnovne kole Sapna, obiljeen je Dan kole, njena 64. godinjica i ujedno i 17. godinjica od nastavka rada pod dananjim imenom. Ovo je jedna od najve?ih osnovnokolskih institucija na prostoru Tuzlanskog kantona u kojoj se obrazuje oko 1250 u?enika.

Nastava se izvodi kroz 55 odjeljenja osim u centralnoj i u pet podru?nih kola od kojih ona u Vitinici obrazuje od prvog do osmog, odnosno devetog razreda a u ?etiri kole se izvodi nastava do ?etvrtog razreda. kola je bila potpuno devastirana u ratu ali je nakon renoviranja  primila prve ?ake ve? 1996. godine. Tokom rata nastava se izvodila po privatnim podrumima na koliko toliko sigurnim lokacijama po mjesnim zajednicama.

Samu manifestaciju obiljeavanja otvorio je uvodnim izlaganjem direktor kole koji je istakao jako dobre rezultate u radu 99 zaposlenih radnika i pored tekih uslova u kojama rade.
- Prosvjetni radnici su u ovim tekim vremenima izrazito malo cijenjeni, ali svoj posao obavljaju profesionalno i dosljedno  ponajvie iz ljubavi i to ih tjera naprijed. Najbolji pokazatelji su i rezultati koje nai u?enici postiu na kantonalnim, federalnim i dravnim takmi?enjima i to da je kola iznjedrila doktore, magistre, ininjere, cijenjene u onome ?ime se danas bave - istakao je Zudin Mahmutovi?, direktor Osnovne kole Sapna.

Posebno je naglasio i odli?nu saradnju sa lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama, susjednim kolama i iz Federacije i iz Republike Srpske i poelio da se rad u koli nastavi na ovom nivou sa tendencijom poboljanja i uslova i rezultata.   

Prisutnima su se obratili i Na?elnik op?ine i predstavnik sindikata nakon ?ega je uslijedila muzika, pjesma, igra, recitali i dramski komad u izvo?enju maliana koji su pokazali svoj raskoni talenat isklesan u vannastavnim aktivnostima. Oko stotinu radnika kole i gostiju pridruilo se pripremljenom sve?anom ru?ku daju?i ovome danu osobit zna?aj.

Treba naglasiti i to da se zvani?nom pozivu upu?enom Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK i Pedagokom zavodu Tuzla, niko iz pomenutih institucija nije odazvao, to na neki na?in govori i o odnosu onih koji brinu o obrazovanju prema jednom od najve?ih, ako ne i najve?em obrazovnom kolektivu na prostoru kantona.


FOTOGRAFIJE 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno