SapnaOnLine

 
 

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Ispis
Nakon dvoipomjese?nog rada na rekonstrukciji i asfaltiranju dijela regionalnog puta Sapna - Priboj na izlazu iz Sapne, zavrena je realizacija projekta vrijednog 700.000 KM. Projekat je u me?uvremenu doivio izmjene jer je licitirana vrijednost posla iznosila preko 900.000 KM, me?utim...

 radovi su izvreni u okviru odobrenih sredstava. Tako je asfaltiran kilometar puta, sa sanacijom klizita, postavljanjem kanalizacije za odvod otpadnih voda i drenanih cijevi za odvod povrinskih voda.

Osman Turi? iz Direkcije za puteve TK je za Dnevni avaz rekao:
"Radovi su izvreni u predvi?enom roku, a mi smo, kao institucija koja je sprovela ovaj projekat i bila investitor 50% sredstava izuzetno zadovoljni saradnjom koju smo imali sa Op?inom Sapna a zahvalnost upu?ujemo i izvo?a?u radova i nadzornim organima."

Drugih 50% sredstava je obezbijedila Vlada Federacije BiH, preko Ministarstva za promet i komunikacije iz sredstava koja su predstavljala dobit Bh. telekoma.

Ramo Be?irovi?, savjetnik Na?elnika op?ine Sapna nam je rekao:
"Op?ina je maksimalno pomogla u realizaciji ovog projekta, od rjeavanja imovinsko-pravnih odnosa sa zemljoposjednicima, preko izdavanja potrebnih gra?evinskih i urbanisti?kih saglasnosti do finansijskog u?e?a u regulisanju sistema odvoda otpadnih i povrinskih voda."

Regionalni put, koji vodi od Zvornika do Priboja preko Sapne, Godua i Rastonice je vjerovatno jedan od rijetkih puteva tog zna?aja koji je jo uvijek u najve?em dijelu makadamski. Iako je kilometar puta relativno kratka dionica, ona ?e puno zna?iti gra?anima Godua koji su uz Rastonicu jedino naselje na prostoru op?ine do kojeg se iz centra dolazi makadamom.

Za zaokruenje cjelokupnog projekta licitirane vrijednosti preostaje jo postavljanje habaju?eg sloja asfalta koje se o?ekuje u sljede?oj godini te asfaltiranje trotoara na dijelu dionice koja prolazi kroz naselje kojeg ?e finansirati Op?ina Sapna. Recimo i to da je izvo?a? radova bila firma Zvornik-putevi iz Sapne te da su svoj posao obavili na profesionalan i kvalitatn na?in.


FOTOGRAFIJE


Foto: Sane B., SapnaOnLine
 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno