Ovdje ste::
 
 


O Sapni

Ispis

Osnovne informacije

Ve?i dio bive op?ine Zvonik Daytonskim sporazumom je pripao Republici Srpskoj. Manji dio, naselja: Sapna, Godu, Kraljevici, Me?e?a, Rastonica, Roanj i dijelovi naselja Baljkovica, Kiseljak, Nezuk, Vitinica i Zaseok pripao je Federaciji. Na tom dijelu, povrine 118 km, formirana je nova op?ina - op?ina Sapna. Na njenom prostoru ivi oko 15.850 stanovnika, od ?ega u samom gradu oko 5.358 stanovnika.


Lokacija


{mosmap width='500'|height='400'|lat='44.50726'|lon='18.992636'|zoom='18'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Satellite'|showMaptype='1'|overview='0'|text='sv DWO'|tooltip='Sapna - 75411'|marker='1'|align='center'}

Ispis

POLOAJ I GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE


Opcina Sapna se nalazi na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Administrativno pripada Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine. Povrina opcine je 118 km, a duina granice je oko 59 km. Opcina Sapna se administrativno granici sa opcinama Zvornik i Lopare u RS i Kalesijom i Teocakom u KartaFederaciji Bosne i Hercegovine. Obuhvata istocne obronke planine Majevice i gornji tok rijeke Sapne sa njenim pritokama Roanjkom i Munjacom. Centralni dio opcine je smjeten uz rijeku Sapnu i regi
onalni put Zvornik - Priboj na nadmorskoj visini od 147 m, a ostala naselja u odnosu na centralni dio pruaju se ka sjeveru i jugozapadu.Reljef opcine je tipicno brdsko-planinski sa rijetkim ravnicarskim predjelima, a kompletno podrucje ima karakteristike nagnutosti terena ka istoku i dijelom prema sjeverozapadu. Veci dio teritorije (51,32 %) je pod listopadnim umama.

Na cijelom podrucju opcine Sapna vlada umjereno-kontinentalna klima sa jasno izraena cetiri godinja doba. Prosjecna godinja temperatura je oko 10 C, maksimalna do 40 C, a minimalna od

Panorama- 15 do - 20 C. Godinja kolicina padavina iznosi 964 mm, a najveca kolicina se biljei u periodu april - maj. U ovoj oblasti dominiraju vjetrovi iz pravca sjeverozapada.

Najznacajnije vodene povrine na podrucju opcine Sapna su rijeka Sapna sa pritokama Munjacom i Roanjkom i dio jezera Snijenica koje se nalazi na sjeverozapadnom dijelu opcine.

Podrucje Opcine Sapna obuhvata mjesne zajednice i nasljena mjesta i to: Baljkovica (Muhamedbegovici i Tijanici); Donji Zaseok (Zecovi, Vrla Strana i Biberovici); Godu (Godu i Plan); Kobilici (Kobilici i Kosa); Kovacevici (Kovacevici i Gavrici); Kraljevici (Kraljevici i Svrake); Mededa (Grabovice, Durakovici, Dekici, Beici i Novo Naselje); Nezuk (Nezuk, Gornji Nezuk i Nezuk Debeljak); Rastonica (Laze, Caklovica, Cairi, Obrine, Vasiljevici, Gornji Zavid, Donji Zavid, Brzak i Lipak); Sapna (Sapna i Gaj); Skakovica (Rijecani, Maura, Gradina, Vukmiri, Romani, Sarici, Skakovica, Sandici, Tomici, Prelovina i Roanj); Vitinica (Ramici, Andelici, Selimovici, Mahmutovici, Krstac, Han, Marnici, Rizvanovici, Brdaci, Dakic, Fatici i Kolonija); Zaseok i uje-arci (uje i arci).


HISTORIJSKI PREGLED

U administrativnom pogledu Sapna je kao opcina pocela egzistirati od 18. marta 1998 . godine kada se na osnovu Odluke Federalnog parlamenta po prvi put sastalo Op?insko vije?e. Op?ina Sapna je nastala Mezaripodjelom op?ine Zvornik na dva dijela: na op?inu Zvornik u RS i op?inu Sapna u FBiH .

Me?utim, Sapna je imala svoju autonomnost jo od ranog perioda historije BiH . Poznato je da su na podrucju Sapne ljudi ivjeli jo od najstarijih vremena. Sapna kao administrativno teritorijalni pojam se spominje jo u periodu srednjeg vijeka. Poznat je i na najstarijim kartama ucrtan naziv upa Sapna.


U onom vremenu taj naziv je predstavljao podrucje koje je egzistiralo kao jedna autonomna cjelina. Dokaz aktivnog ivljenja ljudi na podrucju Sapne su mnogobrojni stecci koji se i danas nalaze u naseljima: Handelici, Mededa, Gornja Sapna itd. U periodu srednjeg vijeka Sapna je predstavljala vano komunikacijsko podrucje izmedu tadanjih gradova Zvornika i Teocaka . Dolaskom Osmanlija na ove prostore Sapna se pominje kao nahija Sapna koja pripada zvornickom sandaku koji je osnovan u Ste?akperiodu izmedu 1478 . i 1483 . godine. Veoma aktivnu naseljenost ljudi iz ovog perioda potvrduju mnogobrojna mezarja koja se nalaze na vie lokaliteta.

Za vrijeme austro ugarske vlasti Sapna pripada zvornickom kotaru (srezu). Takoder u vrijeme kraljevine SHS odnosno Kraljevine Jugoslavije Sapna je bila u sastavu sreza Zvornik kao jedna od deset opcina, a u sastavu okruga tuzlanskog. Nakon Drugog svjetskog rata Sapna ce egzistirati kao opcinsko sredite sve do 1958 . godine kada se gasi zvornicki srez i prikljucuje tuzlanskom, a opcina Sapna se pripaja opcini Zvornik. Tokom agresije na BiH dio tadanje opcine Zvornik, odnosno dananja opcina Sapna se na veoma efikasan nacin organizirala i opstala kao slobodna teritorija. Sve navedeno govori da je opcina Sapna bila i ostala kompaktno podrucje kako u historijskom tako i u dananjem smislu.


Tekst preuzet sa www.opcinasapna.ba

SMS Servis

Ispis
     Zemlja    Klju?na Rije?      Telf:                     Cijena                  
         

Ako elite da naru?ite muzi?ku na Omladinskom  Radiu Sapna moete poslati SMS
poruku na Selde?i na?in

Ukucajte TXT(razmak) Sapna (razmak)eljeni text i pjesmu i poaljite na broj
zemlje iz koje dolaziteNpr. TXT SAPNA pozdravljam, zelim pjesmu...Send :)))


EMITOVANJE PROGRAMA OMLADINSKOG RADIJA SAPNA JE SLEDE?I:

Auto DJ od 10:00 h  do 21:30 h

Uklju?enje uivo DJ-a i SMS Servis od 21:30 h  do  01:30 h

Od 01:30 h do 10:00h Radio je ne aktivan!


Ukoliko elite dobrovoljno uplatiti sredstva na ra?un Omladinskog Radija Sapna  moete to uraditi na slijede?i na?in


Ra?un Omladinskog Radia Sapna  je kod slijede?e banke:

Ime Banke : NLB Tuzlanska Banka

swift-bic: TBTUBA22

Iban: BA391321410269611536

Konto: 102696115

Ispis

Pravila ponaanja:

OKVIRNA

 • Vulgarnosti se ne?e tolerirati!
 • Vrije?anje me?u ?lanovima nije doputeno.
 • Svakim vaim upisom vidljiva je i lokacija vaeg ra?unara na internetu, dakle nemojte kriti pravila foruma jer ?ete biti sankcionirani.
 • U slu?aju bilo kakvih nesporazuma obavijestite administratora
FORUM i NOVOSTI
 • Bitno je to da se piu komentari vezani za temu.
 • Svi komentari koji su napisani mimo njihove nativne teme bit ?e izbrisani.
 • Vrije?anje politi?ara, funkcionera i drugih ljudi izvan forum-zajednice nije doputeno. O pomenutim osobama moete govoriti samo kroz prizmu onoga ta i kako rade.
 • Moete otvarati teme i stavljati komentare u bilo kojem od podforuma.
 • Da biste to bili u mogu?nosti morate se registrirati.
 • Vi i samo vi ste odgovorni za vae postove.
 • NE SMIJETE ODAVATI IDENTITET drugih korisnika stranice ukoliko se on/ona s time ne sloi.
GALERIJA
 • Komentari na fotografije ne smiju se ticati izgleda osoba koje se na njima nalaze, osim ukoliko su afirmativni.
 • Vrije?anje fizi?kog izgleda, vjerske i nacionalne pripadnosti osoba na fotografijama nije dozvoljeno.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija ?iji su vlasnici drugi ljudi, osim ukoliko nemate njegovu dozvolu.
 • Nije dozvoljeno postavljati fotografije na kojima se nalaze ljudi koji Vam nisu dozvolili postavljanje.


Lista nije kona?na.

Posljednja izmjena: 5. septembar 2009.

Ispis

DISCLAIMER & TERMS OF USE

 • SapnaOnLine je komercijalna stranica ali koritenje njenih servisa korisnici ne pla?aju.
 • Informacije na stranici podlijeu zatiti copyright-om, osim informacija preuzetih iz drugih medija to je vidljivo na kraju svakog takvog teksta.
 • Sadraj stranice je javan a dozvoljeno ga je kopirati, distribuirati ili prikazivati na drugim
  stranicama samo ukoliko se dobije odobrenje administratora te se nazna?i link na www.sapna.ba ispod svakog preuzetog teksta.
 • Sadraj na stranici je objavljen koritenjem povjerljivih, pouzdanih i autoriziranih izvora ali mi ne garantiramo njegovu ta?nost i istinitost.
 • Svaki prijedlog o promjeni sadraja stranice ?e se uzeti u obzir pa se u bilo koje vrijeme moe promijeniti kompletna politika i orijentiranost stranice.
 • Upotrijebljen je Joomla sistem, to je vidljivo na stranici isticanjem pripadaju?ih linkova .i prikazivanja copyrighta na modulima.
 • Ne garantiramo potpunu funkcionalnost stranice, te se njeno u?itavanje moe prekinuti, biti restricirano ili odueno iz bilo kojeg razloga.
 • Koritenje stranice ?e biti uskra?eno ukoliko se prekre okvirna pravila ponaanja.
 • www.sapna.ba je vlasnitvo POINT studija Sapna.
Zadnja izmjena: 5. septembar 2009.
 
 
 
 

CB Login