Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna Budu?nost BiH
 
 

Budu?nost BiH

Ispis

Bosna je moja velika ljubav i moja povremena bolna mrnja. Bezbroj puta sam pokuavao da pobjegnem od nje i uvijek ostajao, iako nije vano gdje ?ovjek fizi?ki ivi. Bosna je u meni kao krvotok. Nije to samo neobjanjiva veza izme?u nas i zavi?aja,ve? i koloplet naslije?a, istorije cjelokupnog ivotnog iskustva mog i tu?eg, dalekog koje je postalo moje...."


"...Vi?ena izvana i bez ljubavi Bosna je gruba i teka ,vi?ena iznutra i sa ljubavlju, koju zasluuje , ona je ljudski bogata iako i u sebi nesaznana potpuno. Rijetko je ko bolnije i dramati?nije odre?en istorijom kao Bosanac. ta se sve kroz vijekove nakupilo u tim ljudima! Osje?anje vlastite neodre?enosti , tu?e krivice ,teke istorije, neizvjesne budu?nosti, straha od promjene, elje za dobrotom i humano?u koja bi se odnosila na sve ljude bez ikakvih ograni?enja i ?estih razo?arenja koja su ra?ala mrnju. To su veoma sloeni i zamreni ljudi i teko ih je razrjeavati po prvim vi?enju i po spoljanjim utiscima, Bosna je teka, teretna zemlja i ovdje nije lako ivjeti, ako je ?ovjek samo za santimetar vii od prosjeka, Meni je slu?aj dao taj santimetar, i osudio me na ispatanje, tako Mea Selimovi? jedan od naih najboljih knjievnika opisuje Bosnu i Hercegovinu.

Sve ljepote ali i one koje nisu lijepe ali koja su naalost realnost Bosne i Hercegovine moemo upoznati preko djela naih bosanskohercegova?kih knjievnika Tu moemo sagledati nau prolost kakva je bila, koja se naalost nije nita bitnije promjenila ni danas. Kada razmiljam o budu?nosti BIH moram se prije svega vratiti u prolost koja je ostavila veliki trag u sadanjem vremenu a koja ?e se odraziti i na budu?nost koja nam prethodi.

to se ti?e prolosti BiH ona je ostavila veliki trag koji je i danas prisutan i koji ?e biti prisutan i godinama kasnije. Dejtonski sporazum koji je BiH spasio od potpunog uruenja, nije rijeio sve njene probleme ni danas jer se BiH i dalje suo?ava sa svojim problemima, samim krajem rata stvoren je novi etni?ki raspored, s druge strane gledano rat koji je obiljeio nedavnu historiju BiH odrazit ?e se i u budu?nosti jer je duboko naruena kulturna i moralna stabilnost nae multietni?ke BiH. Nemogu?e je sa sigurno?u utvrditi da li ?e to biti jedan od najve?ih problema u godinama iza nas, ali ako bi BiH eljela ostvariti svoj pristup EU morat ?e najprije da rijei ovaj problem drutvenu stagnacija i status quo u kojem se nalazimo jer se prenosi i na sve aspekte, obrazovanje, politiku, kulturu,

Ono to je karakteristi?no za drutvo u kojem ivimo,u Bosni I Hercegovini i zemljama bive SFRJ je da se ljudi I dalje pozivaju na taj klasni identitet I tako stvaraju odre?eni jaz, izdvajaju se. Ako ?ovjek nije nita do Srbin, Hrvat, Bonjak; pravoslavac, katolik, musliman vrlo je blizu toga da bude posve niko i nita, da ga dakle uop?e ne bude. zaista ne elimo da naa svijetla budu?nost budu samo isprazne misli , me?utim do tada ?e biti potrebno prona?i rjeenje svih problema kojima smo okupirani, 

to se ti?e ekonomskog prosperiteta jedna od najzna?ajnih karakteristika BIH je da je to jo uvijek tranzicijska zemlja koja se i dalje suo?ava sa raznim problemima prouzrokovanim od strane ratnih deavanja na njenom prostoru. Nakon zavretka rata uslijedio je period drutvenog i ekonomskog oporavka. Jedan od najve?ih problema sa kojima se BIH suo?ava u posljeratnom periodu jeste pove?anje nezaposlenosti sa jedne, te smanjenje zaposlenosti sa druge strane,to je u zna?ajnoj mjeri umanjilo efekte ekonomskog rasta te ekonomske stabilnosti u zemlji. Trenutna situacija u BIH je i dalje pod uticajem sadanje ekonomske i finansijske krize. Jo uvijek su osnovne odlike ekonomske situacije smanjeni nivo industrijske proizvodnje, reducirani budetski prihodi, pove?anje kamatne stope itd, smanjeni obim trgovine. Kriza nije imala isti uticaj na FBIH i RS zbog raznih faktora od kojih su neki spora priprema te reakcija na krizu.

Jedna od najvanijih karakteristika, posmatrano sa ekonomskog gledita, jeste nedostatak odgovaraju?e zakonske regulative u mnogim ekonomskim aspektima ili neuskla?ivanje postoje?ih regulativa sa zahtjevima i standardima EU. Ove regulative je potrebno uskladiti kako bi BIH u narednom periodu mogla ispuniti odre?ene uslove koji se pred nju postavljaju u cilju ulaska u EU u budu?nosti. Ipak o?ekujemo da u bliskoj budu?nost, vjeruju?i u promjenu stavova odgovornih organa, BiH bude zemlja koja je uspjeno prebrodila finansijsku krizu, jer imamo sve uslove za to, te zemlja koja je jako blizu da postane ili je ve? ?lan EU.

Ono to danas smatram da predstavlja glavni problem u bh drutvu kao to sam ve? navela je ta administrativno regionalna podjela, upravo to sukobljavanje nacionalne i vjerske ideologije ,zatim formiranje mnogobrojnih stranaka koje nita ne rade kako bi poboljali trenutno situaciju,veliki nedostatak se primjeti i u obrazovnom sektoru sve je vie privatizovanih fakulteta korupcije, mnogi mladi koji zavre svoje srednjokolsko i visokokolsko obrazovanje ?ekaju u redovima za biro i nadaju se za bolje sutra. Nemogu?nost zaposljenja nakon zavrene kole je jedan od razloga zato mnogi odlaze u zapadne zemlje.

Smatram da ?ovjek ne treba biti pesimista i vjerovati da je sve crno,jer nita nije sve crno,uvijek postoji i pozitivna strana svakog problema, samo se prisjetimo kakva je situacija bila prije 15, 20 godina kada nismo imali neke osnovne ivotne potrebtine kao to su struja, neki tehnoloki aparati, bez obzira koliko nas ta prolost prati i ostavlja tragove,ipak budu?nost je ispred nas, jedina nada su nai mladi koji jedino mogu promjeniti ovu situaciju ako ne sad onda u bliskoj budu?nosti. Ono to moemo uraditi da bi izmijenili stvari je prije svega da se fokusiramo na izmjenu vlasti jer od njih sve kre?e, trebamo postaviti ?elne ljude koji ?e svoju funkciju obavljati onako kako to dolikuje nekom ministru, predsjedniku, moramo zalije?iti stare rane koje nas jo uvijek prate, raditi na razvijanju poljoprivredne proizvodnje, jer alosno je kada imamo kvalitet koji ne cijenimo i ne pokazujemo tritu ono najbolje,tako?er trebaju se rijeiti etni?ko nacionalni sukobi, da sva tri konstitutivna naroda ive u slozi kao jedna nacija koja eli poboljati svijet onima koji dolaze,n aa djeca zasluuju bolje obrazovanje,posao,dosta je vie diskriminacije po kojima ?e ljudi biti osu?ivani po vjeri boji i naciji i smatram da ?e period ispred nas biti period u kojem ?e svi iviti mnogo bolje nego danas i da ?emo razvijati Bosnu i predstavljati je u svijetu u to boljem svjetlu.

 
 
 
 

CB Login