Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna Politi?ari s najgorim u?inkom u Evropi
 
 

Politi?ari s najgorim u?inkom u Evropi

Ispis
Pola miliona nezaposlenih, milijarde vanjskotrgovinskog deficita, sve ve?i nameti doma?im proizvo?a?ima, pad konkurentnosti, skupa i neu?inkovita administracija, nisu teme za nae politi?ke elite
Pie: Adis HASAKOVI?

Prema posljednjem izvjetaju Centralne banke BiH od 3. maja ove godine, ukupan broj blokiranih bankarskih ra?una poslovnih subjekata je 60.410, to je za 633 blokirana ra?una vie u odnosu na novembar prole godine kada je ura?en prvi izvjetaj ove vrste.

Time se nastavlja trend pove?anja  broja blokiranih ra?una koji zahvata prije svega zanatlije, mala i srednja preduze?a u Bosni i Hercegovini.

Da li se neko osje?a odgovornim za ovakvu situaciju? Da li smo mogli ?uti pojanjenje makar u formi turog saop?enja za javnost predsjedavaju?eg Vije?a ministara BiH ili jednog od premijera entitetskih vlada?

U zemlji u kojoj je moderno i poeljno pre?utati sve, ignorisati svata, i omalovaiti svakoga, ljudi koji primaju pla?e i koji su na teret poreskih obveznika, svoju drutvenu odgovornost revnosno pokazuju jedino kada se treba legitimisati na bira?kim mjestima. Oni ne smatraju za shodno objasniti javnosti zato neto rade pogreno, sa u?inkom koji je najgori u Evropi. I, bilo bi dobro upitati ih da li su ?uli za redovne mjese?ne, kvartalne, polugodinje ili godinje izvjetaje, i da li ?e se po?eti mijeati u vlastiti posao, podnose?i ra?un javnosti.

Pola miliona nezaposlenih, milijarde vanjskotrgovinskog deficita, sve ve?i nameti doma?im proizvo?a?ima, pad konkurentnosti, skupa i neu?inkovita administracija, nisu teme za nae politi?ke elite.

Koje je objanjenje predstavnika vlasti u Bosni i Hercegovini za lou ekonomsku i svaku drugu situaciju u zemlji?!

Moderna drutva po?ivaju na smislenoj komunikaciji. Koliko znamo, toliko nas cijene.

Gra?ane u BiH njihove politi?ke elite, izgleda, cijene jako malo.


(Bportal.ba) Autor je stru?njak za strateko komuniciranje
 
 
 
 

CB Login