Izbor sportiste godine

IspisSportski savez Tuzlanskog kantona, kao izvrni organizator tradicionalne manifestacie Izbor sportiste TK, privodi kraju pripreme za ovogodinji Izbor, koji ?e se odrati po petnesti put.

S obzirom da se radi o vrijednom jubileju, organizator se potrudio cijelom doga?aju dati novi imid u odnosu na sve dosadanje Izbore, tako da nas 26. decembra o?ekuje vie glamura, specijalnih efekata i novina koje nismo vidjeli do sada, a to ?e ovu manifestaciju svrstati me?u najkvalitetnije koje se odravaju u Tuzlanskom kantonu.
Podsjetit ?emo da je tradicionalno pokrovitelj izbora najboljih sportista u najmnogoljudnijem bh. kantonu njegova Vlada, te Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, koje su obezbjedile ve?inu sredstava za organizaciju manifestacije i stipendije za najbolje me?u najboljim.
- S obzirom na tradiciju dugu 15 godina, u susret ovogodinjoj manifestaciji idemo sa dosta angaovanja i truda koji ?emo prezentirati 26. decembra, pred vjerujem prepunom tuzlanskom BKC-u i irokim TV auditorijumom. elimo postaviti nove standarde u organizovanju ovog velikog sportsko-kulturnog doga?aja u naem kantonu i na najbolji mogu?i na?in prezentirati najbolje sportiste u Tuzlanskom kantonu, koji spadaju i u red najkvalitetnijih u dravi rekao nam je Jadran Lasetovi?, generalni sekretar SSTK i jedan od najaktivnih ?lanova Izvrnog odbora manifestacije.
Klubovi svoje kandidate, i to po jednog u svakoj kategoriji mogu predloiti do 15. decembra, nakon ?ega ?e Ocjenjiva?ki iri imati sigurno teak zadatak da izabere najbolje. Ina?e, predsjednica irija je proslavljena bh. koarkaica Mara Laki? Br?aninovi?, dopredsjednik je Salko Zildi?, a ?lanovi Merima Softi?, Mirza Meanovi?, Muhamed Avdi?, Amir Zejnilagi?, Mirsad Hasi?, te Nermin Kasumovi?, sekretar irija.
Predsjednik Organizacionog odbora Mr. Enes Muji?, premijer Vlade TK, ve? je odrao jedan sastanak sa ?lanovima ovog Odbora i predstvnicima SSTK, koji su ga upoznali sa dosadanjim aktivnostima u pripremama manifestacije.
Kao to je to bio slu?aj i ranijih godina, cijeli doga?aj ?e u direktnom TV prijenosu raditi RTVTK od 19.30 sati.

 

Press sluba