SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
www.sapna.ba, SapnaOnLine, Sapna, KorakUdruenje mladih op?ine Sapna - Korak danas je skromno obiljeilo 3. godinjicu postojanja. Na skuptini je izabrano i novo rukovodstvo koje ?e voditi udruenje u narednom periodu.
Za predsjednika je jednoglasno izabran Anel Mahmutovi?, dosadanji ?lan Upravnog odbora, ina?e maturant MS Sapna. Dosadanji predsjednik Mirzet Be?irovi? se povla?i sa funkcije predsjednika radi drugih obaveza ali ?e ostati uz Korak kao savjetodavni ?lan.

Osim Mahmutovi?a u Upravni odbor su izabrani jo i Enes Omerovi?, novi-stari ?lan Jusuf Jusi?, Senida Deli? i Husmin Raidovi?. Podpredsjednik udruenja je umjesto dosadanjeg Jusi?a Senida Deli? a sekretar Samira Ali?. Podmla?eno rukovodstvo ?e pokuati reanimirati udruenje i donijeti svjeinu ali i nastaviti dosadanje aktivnosti na kojima je Korak radio i po kojima je Korak prepoznatljiv.

Napomene radi, Korak je u protekle tri godine uradio brojne aktivnosti od kojih se izdvajaju humanitarne akcije iz 2007. i 2008. godine koje su organizovane u svrhu pomo?i dvjema bolesnim djevoj?icama, Amili Redi? i Ajli Lupi?.  U ovim doga?ajima su u?estvovale zna?ajne li?nosti iz javnog, sportskog i politi?kog ivota BiH poput Muhameda Konji?a, Mirze Vareanovi?a, Amara Maovi?a i drugih.

Korak je uredio nekropolu ste?aka na lokalitetu Mramorovi (Pasiji grobovi), igraonicu u Goduu, izletite u ?ani. ?lanovi Koraka su u?estvovali u brojnim drugim aktivnostima, projektima, doga?ajima.

FOTOGRAFIJE


 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 49