Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Konkurs za dodjelu stipendija
 
 

Konkurs za dodjelu stipendija

Ispis
Na?elnik op?ine Sapna raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa podru?ja op?ine Sapna i u?enicima generacije Osnovne kole Sapna i Mjeovite srednje kole Sapna u akademskoj/kolskoj 2009/2010. godini. Konkurs je objavljen na oglasnoj plo?i op?ine Sapna, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

----
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OP?INA SAPNA
Op?inski na?elnik

Broj  02-38-331/10
Sapna, 30.03.2010. godine

Na osnovu ?lana 41. Statuta op?ine Sapna (Slubeni glasnik  op?ine Sapna broj 6/07 i 8/09) i ?lana IV Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora op?ine Sapna i u?enika generacije Osnovne kole Sapna i Mjeovite srednje kole Sapna u akademskoj/kolskoj 2009/2010. godini (Slubeni glasnik op?ine Sapna, broj 3/2010), op?inski na?elnik raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu  stipendija  redovnim studentima sa podru?ja op?ine Sapna i u?enicima generacije
Osnovne kole Sapna i Mjeovite srednje kole Sapna u akademskoj/kolskoj 2009/2010.godini

Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju:
-redovni studenti pod uslovom da imaju prijavljeno prebivalite na podru?ju op?ine  Sapna, da ne koriste stipendiju ili kredit iz drugih izvora i da su u teku?oj akademskoj godini  prvi put upisali odre?enu akademsku godinu i
-u?enici generacije Osnovne kole Sapna i Mjeovite srednje kole Sapna, uz uslov da su u teku?oj akademskoj/kolskoj godini upisali akademsku/kolsku godinu, da im je u predhodnoj kolskoj godini dodjeljeno priznanje u?enik generacije i da  ne koriste  stipendiju ili kredit iz drugih izvora.

Stipendija op?ine Sapna ne moe se dodijeliti za dva ili vie kandidata iz iste porodice, izuzev u?enika-studenta koji nosi epitet u?enik generacije.

U akademskoj/kolskoj 2009/2010. godini ?e se stipendirati:
-2  redovna studenta I godine studija,
-3  redovna studenta II godine studija,
-4  redovna studenta III godine studija,
-4  redovna studenta IV i viih godina studija,
-1 u?enik generacije Osnovne kole Sapna i
-1 u?enik generacije Mjeovite srednje kole Sapna.

Visina mjese?ne stipendije iznosi 100,00 KM (jednastotinakonvertibilnihmaraka). Stipendija ?e se ispla?ivati za 10 mjeseci u akademskoj/kolskoj  2009/2010. godini.

Uz prijavu na konkurs  kandidati trebaju priloiti slijede?u dokumentaciju:
-kopiju cipsove li?ne karte,
-uvjerenje o prebivalitu,
-potvrdu o redovnom  studiranju/kolovanju,
-dokaz o poloenim ispitima  iz prethodnih godina studija, a studenti I godine studija svjedo?anstvo od I, II, III i IV razreda srednje kole,
-dokaz  da je kandidat proglaen  u?enikom generacije u prethodnoj kolskoj godini (samo za u?enike generacije u O Sapna i  MS Sapna),
-ku?nu listu,
-dokaz o pripadnosti P-PB, nestalog branitelja i RVI (kopija prvostepenog ili revizionog rjeenja o ostvarivanju prava),
-dokaz o pripadnosti porodici DB (uvjerenje o pla?ama pripadnika OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadleni organ odbrane),
-dokaz o pripadnosti  porodici pripadnika radne obaveze,
-dokaz o pripadnosti porodici pripadnika CZ,
-dokaz o pripadnosti porodici civilnih rtava rata,
-dokaz o koritenju stalne nov?ane pomo?i,
-dokaz o redovnom studiranju za ?lana porodi?nog doma?instva iz ku?ne liste, koji ima status redovnog studenta,
-dokaz o redovnim mjese?nim primanjima za punoljetne ?lanove iz ku?ne liste,
-dokaz sa biroa za zapoljavanje za sve nezaposlene ?lanove doma?instva, a ukoliko se ne vodi na evidenciji birioa za zapoljavanje,uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO  ili ovjerena kopija zdravstvene legitimacije iz koje se vide podaci o osiguranom licu,osnovu osiguranja ili pak srodstvo sa osiguranikom,
-izjava da ne prima stipendiju ili kredit  iz drugog izvora ovjerena od strane nadlenog op?inskog organa uprave.

Ukoliko prijavljeni kandidati pri  bodovanju imaju isti broj bodova, prednost  se daje
kandidatu koji ima vie bodova po osnovu rezultata  u u?enju.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traenim dokazima treba dostaviti  neposredno na protokol Op?ine Sapna (Centar za pruanje usluga gra?anima) svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati ili putem pote na adresu: Op?ina Sapna, ul. 206. Viteke  brigade b.b. 75411 Sapna, sa naznakom  Konkurs za dodjelu stipendija".
Dokazna sredstva moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Neblagovremene i nepotpune prijave ne?e se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije i uputstva vezana za prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati  mogu dobiti na Info pultu u Centru za pruanje usluga gra?anima ili na telefon broj 035-599-565.


OP?INSKI  NA?ELNIK
Ismet Omerovi?, dip.ing.ma.

Objavljeno na www.opcinasapna.ba 7. aprila 2010. godine u  8:53h
 
 
 
 

CB Login