Ispis
Jedna od ljepih novosti koje vam moemo prenijeti na ovim stranicama je i informacija o u?e?u u?enika MS Sapna na II festivalu rada koji se ove godine odrao u Gra?anici.

U konkurenciji 60tak kola sa prostora cijele BiH nai u?enici su ostvarili dva tre?a i jedno drugo mjesto. Ukupno je na takmi?enju u?estvovalo 35 u?enika (10 aktivnih). Dva tre?a mjesta su osvojili Halilovi? Zulija, u?enica 3. razreda Mainske kole, i Salihovi? Mahir, u?enik stru?ne kole za zanimanje kerami?ar.
Drugo mjesto je osvojio Hasanovi? Hasan, u?enik Poljoprivredne kole.

FOTOGRAFIJEFoto: ManijaK