Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Udruenje invalida op?ine Sapna, koje se primarno bavi pitanjima neratnih i civilnih invalida djeluje tek dvije godine ali je svojim radom podstakla nadlene da ovoj populaciji stanovnitva vie pomau u pronalaenju zaposlenja i uop?e podizanju razine kvalitete ivota.

Udruenje broji oko tridesetak lica sa uro?enim ili ste?enim invaliditetom koji su kroz ovaj na?in organizovanja ve? dosegli neke od svojih programskih ciljeva. Organizovali su nekoliko seminara, treninga i proveli nekoliko projekata koji su imali za cilj da upoznaju invalidna lica sa mogu?nostima zapoljavanja i samozapoljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Kroz organizovanje razli?itih humanitarnih akcija za nabavku ortopedskih pogala za nekoliko lica organizovane su i akcije prikupljanja nov?anih sredstava za najugroenije.

Jedan od osnovnih zadataka Udruenja jeste da se ?lanovi upoznaju sa zakonom ste?enim pravima koja mogu iskoristiti. To je, kako isti?u u Udruenju ve? dobrano ispunjen zadatak a pred realizacijom je jedan isto tako bitan projektni zadatak.- Upravo zapo?injemo sa realizacijom projekta anketiranja invalidnih lica sa prostora op?ine s ciljem prikupljanja podataka koji ?e biti pohranjeni u bazu. Time ?emo ste?i ta?an uvid u stanje u kakvom se korpus invalidnih lica nalazi, kakve su im potrebe i ivotni uslovi - isti?e Hazim Junuzovi?, predsjednik ovog udruenja.

Junuzovi? isti?e odli?nu saradnju sa lokalnom zajednicom, op?inskom administracijom i drugim udruenjima a posebno je zahvalan op?inskom na?elniku koji im je donirao nov ra?unar kako bi napravili ve? pomenutu bazu podataka.

- Zahvaljuju?i sluhu na koji nailazimo u Op?ini, moemo kazati kako smo moda jedna od rijetkih op?ina u Federaciji BiH koja vodi ra?una o neratnim invalidima. Ra?unar koji smo dobili od na?elnika ?e nam omogu?iti da kvalitetno provedemo anketiranje ali smo sretni to ?emo  njime biti u mogu?nosti realizovati jo puno projekata - za kraj ?e Junuzovi?.
 
 
 
 

CB Login