SapnaOnLine

 
 
Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
?esto obespravljeni, civilni invalidi u Federaciji BiH najavljuju proteste i blokade federalnih i kantonalnih institucija. To je povod da vam donesemo pri?u o tunoj sudbini jedne djevoj?ice koja pripada ovoj populaciji.

Njeno ime je Melisa Hrusti?, ima 14 godina i iz Svraka je (za one koji ne znaju zaselak u Sapni, u MZ Kraljevi?i). Ona je civilni invalid po vie kriterija sa nekoliko dijagnoza koje ukazuju na razli?ite psiho-fizi?ke poreme?aje.

Komisije

Kada ju je otac Alija, demobilisani borac koji ima jo dvije malodobne k?eri, 2004. godine prvi put izveo pred Komisiju za procjenu sposobnosti i odre?ivanje podrke djeci i omladini sa posebnim potrebama, prema nalazima i miljenju da se Melisa razvrstava u grupu djece sa ote?enjem centralnog i perifernog nervnog sistema, i ote?enjem lokomotornog aparata, ustanovljeno je da je njena invalidnost 90%. Kao devedesetpostotni invalid Rjeenjem Centra za socijalni rad u Sapni dobila je pravo na naknadu za tu?u njegu i pomo?, te naknadu po osnovu invalidnosti. U novcu je to iznosilo 212,57 KM. Njena obaveza je bila da se odaziva na revizije a prva takva desila se 2007. godine kada je komisija samo potvrdila ranije nalaze i mieljenje a CZSR Sapna izdao istovjetno Rjeenje.

Promjena u Pravilniku

Onda dolazi do promjena u Pravilniku o otkrivanju, ocjenjivanju sposobnosti, razvrstavanju i evidenciji djece i omladine ometene u fizi?kom ili prihi?kom razvoju. 11. augusta 2009. godine, Melisa se ponovno nala pred Komisijom za procjenu sposobnosti u Lukavcu te su joj nalazi potvr?eni sa ustanovljavanjem da su poreme?aji definitivni i da mogu imati samo tendenciju pogoranja. Tada, vode?i se izmjenama u Pravilniku, Melisa dobija Miljenje po kojemu joj je utvr?en stepen invalidnosti od 50%. To je zna?ilo da ona vie nema prava na bilo kakvu naknadu osim pove?anja iznosa koji dobija kao dje?iji doplatak sa 20 na 50 KM. Otac Alija, danas penzioner koji sa 87 KM ne moe podmiriti ni trokove komunalija, struje, vode i telefona, je na dobijeno Rjeenje uputio albu na koju je odgovor dobio tek 31. marta 2011. godine! Nakon toga, 26. maja 2011. godine Prvostepena komisija utvr?uje da je invaliditet 50%, a Drugostepena komisija 21. jula 2011. godine je samo potvrdila nalaz i miljenje prvostepene s tim da je procenat invalidnosti podigla sa 50 na 60%.

Konsekvence

ta to prakti?no zna?i? Nita! Kada je u pitanju olakavanje ivota ovoj djevoj?ici tih 10 procenata nita ne zna?i, jer ni tako nema prava na nov?anu pomo?, ni po osnovi invalidnosti ni za tu?u njegu i pomo?. Ispada da je od 11. augusta Melisi bolje. Kao da je Melisa nekim ?udom ozdravila i sada kao sva druga djeca, njeni vrnjaci, tr?kara i zvidu?e putem do kole. Kako objasniti Aliji, koji sakuplja sekundarne sirovine, pripomae kome ustreba u selu da bi prehrannio porodicu i Melisi to normalniji ivot, da je drava odlu?ila da je Melisa sada u stanju sama se za sebe brinuti, sama sebi vezati pertle na patikama? Kako objasniti Aliji da sa istim nalazima njegova Melisa vie nema prava na pomo?? Kao da oboje ne bi voljeli da je Melisa sasvim zdrava djevoj?ica?Ako na ovakvima drava tedi, onda neka propadne

Naalost, njeno ote?enje srca, ote?enja desne noge i ruke, vida i mozga nije nestalo. Niti ho?e, to u cijeloj pri?i i jeste najtunija ?injenica. Njoj naknada za invalidnost nisu bila sredstva kojima ?e platiti ozdravljenje, nego sredstva od kojih ?e ivjeti!

- Ako ?e nov?ana naknada mojoj k?eri unititi budet ove drave, onda neka takva kakva jeste propadne. Za ovakvu nisam nosio puku u rukama! - kae rezignirani Alija. ?ovjek koji je morao pozajmiti od drugih kako bi pla?ao razne komisije i preglede za svoje dijete. Ona je jedino od sedmero djece sa invaliditetom na prostoru op?ine Sapna kojoj je nakon revizije uskra?ena naknada.

Sa miljenjem Alije Hrusti?a slae se i predsjednik Udruenja civilnih invalida op?ine Sapna, Hazim Junuzovi?:
- Mislim da se na ovom primjeru najbolje o?ituje odnos drave prema ljudima koji nisu u mogu?nosti ivjeti samostalno.

U Centru za socijalni rad op?ine Sapna su upoznati sa konkretnim slu?ajem. Salih Omerovi?, direktor Centra isti?e kako su 2009. napravljene promjene u Pravilniku o procjeni invalidnosti te da se po njemu odre?ena tjelesna ote?enja druga?ije tretiraju.
- Centar ispla?uje odre?ene iznose za civilne invalide kojima je utvr?en stepen invalidnosti preko 90%. Mi djelujemo po pozitivnim zakonskim aktima i nama su u konkretnom slu?aju validni Nalaz i miljenje Instituta za medicinsko vjeta?enje zdravstvenog stanja. Ipak, mi, osim uve?anog dje?ijeg doplatka za Melisu, pomenutoj porodici ispla?ujemo povremen jednokratne pomo?i, cjene?i teku situaciju u kojoj se nalazi.

 
 
 
 

Naj?itanije u zadnjih 30 dana

Ko je tu?

Nijedno
Trenutno aktivnih Gostiju: 73 
 
 
 
 
nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet stone island outlet barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris barbour paris piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet piumini peuterey outlet canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online woolrich outlet online Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack Fjllraven Kanken backpack woolrich outlet online piumini woolrich outlet moncler outlet online moncler outlet piumini moncler outlet moncler outlet online peuterey outlet online peuterey outlet cheap oil paintings pop canvas art