Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Ispis
Centar civilnih inicijativa je danas odrao press-konferenciju za novinare na kojoj je predstavio rezultate monitoringa rada Vlade i Skuptine Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Rezultati su pokazali da i nakon tri parlamentarne ve?ine i dvije prekompozicije vlade nije dolo do poboljanja ivota gra?ana.

U proloj godini je zabiljeen najmanji broj zaposlenih u posljednjih pet godina 80.315 i najve?i broj nezaposlenih ikada 98.293 nezaposlenih, te svi statisti?ki pokazatelji govore da gra?ani loije ive. Godina 2012. ?e biti zabiljeena kao crna godina Tuzlanskog kantona, kazao je Muris Buli?, konsultant za monitoring CCI-a.

Prema rezultatima monitoringa CCI-a, sve promjene u Vladi i Skuptini TK nisu dovele do pove?anja efikasnosti u njezinom radu, a realizacija programa rada je za 4 posto manja od prologodinje iako je planirano 11 zakona manje.

Industrijska proizvodnja je porasla za 1,1 posto, ali su hemijska i drvna industrija u rasulu, smatraju u CCI-ju. Izvoz je pao za 14 posto, neto plate za 1,4 posto, dok su trokovi ivota porasli za 2,1 posto.

Statisti?ki podaci govore da se najtee ivi u Op?ini Gra?anica gdje je prosje?na plata 512 KM, iako je to op?ina koja se smatra centrom male privrede tog kantona.

Vlada je u 2012. godini od planiranih 186 mjera realizirala 156 i time postigla 84 posto realizacije Programa rada. Manji u?inak je imala Skuptina Tuzlanskog kantona koja je od planiranih 70 mjera, razmotrila ukupno 56 i ispunila 79 posto planiranog, prenosi Fena.

U pore?enju sa 2011. godinom, u?inak obje institucije je manji za 4 posto, a me?u nerealiziranim mjerama je i osam zakona, tri strategije i jedan kantonalni plan.

Zbog pada prihoda od indirektnih poreza, Vlada je budet rebalansirala na iznos od 355.644.005,13 KM i time pove?ala rashode za 503.858,32 u odnosu na planirane, a pove?anje javnih rashoda je ostvareno samo zahvaljuju?i naplati duga od JP Elektroprivrede u iznosu od 6.7 miliona KM i pove?anim primicima od doma?eg zaduivanja za 8 miliona KM.

Pokazatelji o padu neto pla?a i ivotnog standarda gra?ana, porastu nezaposlenosti je konstanta koja je do kraja 2012. godine pratila rad Vlade Tuzlanskog kantona.

Kako je istaknuto na pres-konferenciji, najve?i podba?aj je bio u izradi strategija, jer od tri planirane, nijedna nije utvr?ena. Posebnu zabrinutost stvara kanjenje u izradi strategije razvoja turizma koja je nova razvojna ansa Tuzlanskog kantona, te strategije saobra?aja i sporta, oblastima u kojima je ve? dugi period stanje i vie nego loe.

CCI tvrdi da je Skuptina TK kao i u prethodnim godinama realizovala sve mjere koje su od vlade utvr?ene, tako da je presudna odgovornost za neura?eno ponovo bila u Vladi Tuzlanskog kantona ili u Vladi Federacije koja nije uredila neophodne okvirne zakone.

Budet za 2013. godinu ponovo nije usvojen na vrijeme, me?utim program rada Skuptine TK jeste, stoga je o?ito da se planiralo bez poznavanja finansijskog okvira. Kako u planovima nema ni tematske sjednice o stanju u privredi, a ni donoenja Okvirnog programa za nova i bolja radna mjesta, postavlja se pitanje: da li su Vlada i Skuptina Tuzlanskog kantona pravilno odredila prioritete za 2013. godinu?

E.H. / Bportal

 
 
 
 

CB Login