Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Iako u Sapni nije bilo velikih poplava, rezultati viednevnih obilnih padavina su katastrofalni. Ve?i broj stambenih objekata na cijelom prostoru op?ine je ugroen klizitima i odronima.

U naseljima Gornja Sapna, Gaj, Godu, Me?e?a, Mahmutovi?i, emari, Zaseok, Vitinici, jednom rje?ju - na cijelom prostoru op?ine klizita su ugrozila ili sravnila sa zemljom desetine stambenih objekata. Elektri?ne energije nema ve? drugi dan, telefonski saobra?aj je u prekidu, a saobra?aj putem mobilne mree je otean. Na?elnik Omerovi? moli za pomo?, vodovod je u prekidu a putni pravci prema Zvorniku i Kalesiji su bili u prekidu. 

Iako kia polako prestaje pravi problemi za gra?ane jo uvijek nisu proli. Organizuju se strae, prati kretanje situacije i priprema plan evakuacije.   

Facebook stranice i profili su preplavljeni fotografijama i snimcima ugroenih podru?ja a mi ih ovdje prenosimo kako bi se to vie naih sugra?ana u dijaspori i drugdje uvjerilo u sloenost situacije u kojoj se nalaze brojne porodice.

Drugi mediji:

KLIX: Rijeka Sapna poplavila je naselje Ekonomija i voda je ula u 23 ku?e, gdje je u toku evakuacija, a 350 ku?a ugroeno je od daljeg plavljenja. Sapna je poplavila i naselje ?elopek gdje je ugroeno oko 100 ku?a, naselje Cer gdje je ugroeno oko 20 ku?a i naselje Grbavci gdje je oko 50 ku?a ugroeno. 

BPORTAL: Na podru?ju op?ine Sapna, u ve?ernjim satima 15.05., na lokalitetu ulaza u Sapnu, aktiviralo se klizite koje je unitilo 4 stambena objekta, direktno ugrozilo 16 a indirektno ugrozilo 35 objekata. Iseljeno je oko 30 ku?a. Izraena je potreba za kabanicama i ?izmama. Prema trenutnim informacijama kojima raspolae OSCZ Sapna nema povrije?enih lica.


SapnaOnLine nije vlasnik ofih fotografija
 
 
 
 

CB Login