Ovdje ste:: Lifestyle Auto Novosti Njema?ki dizajneri u L.A.
 
 

Njema?ki dizajneri u L.A.

Ispis

Blienjem pete dizajnerske konferencije u Los Angelesu brojni dizajneri i proizvo?a?i ve? su djelimi?no predstavili svoje projekte, a me?u njima je i konzorcij proizvo?a?a iz Njema?ke koji u Los Angeles donosi mnotvo inovativnih vozila.

Dizajnerska konferencija u Los Angelesu Tre?a je po vanosti u svijetu, a sa preko 500 u?esnika definitivno je me?u najve?im po samoj razmjeri. Sama konferencija je ustvari dio Los Angeles Auto Showa, a kao i svake godine postoji odre?ena tema za dizajnere koju svi pokuavaju predstaviti kroz svoju viziju. Ovogodinji zadatak je stvaranje vizije sportskog automobila koji bi mogao biti u upotrebi 2025. godine, a uz njema?ke proizvo?a?e vrlo aktivni su bili i General Motors, Honda, Mazda, Mitsubishi i Toyota.

Niz njema?kih kreacija zapo?inje Audi sa svojim R25. Kao to se moglo i o?ekivati rad Audija bio je profilisan uspjesima na takmi?enjima iz Le Mans serije, pa njihova kreacija predstavlja prototip koji bi se mogao 2025.godine takmi?iti na American Le Mans Series trkama. Naravno, dizajn je potpuno inovativan iako su korjeni u sadanjim prototipovima vrlo jasni. Velika panja je posve?ena novim aerodinami?kim rjeenjima koja pored boljih performansi uti?u i na manju potronju goriva to je u trkama izdrljivosti vrlo vaan faktor. Tako?er, zanimljivo je da je za R25 predvi?en hibridni pogon sa motorom koji koristi bioloko gorivo, a kao ispomo? ima elektri?ni motor. Svakako najzanimljiviji faktor je namjera da elektri?ni motor napajanje elektri?nom energijom ne bi dobivao konvenvionalnim punjenjem, nego bei?nim prenosom elektri?ne energije bez potrebe da se prekida trka i dolazi u boks. Koliko god takvo rjeenje izgledalo kao nau?na fantastika, treba se podsjetiti da ni Le Mans pobjede sa dizelskim motorom prije nekoliko godina nisu bile nita drugo nego stvar mate.BMW, s druge strane, posvetio se druga?ijem zadatku. Njihov Salt Flat Racer sa pogonom na hidrogen je namjenjen, kao to mu ime i kae, dostizanju bezinskih rekorda na ravnicama isuenih jezera. Zanimljivo je da je ovaj trka? u potpunosti izra?en zahvaljuju?i ponovnoj upotrebi stvari kao to su limene ba?ve ili poklopci rotilja za izradu ko?nih diskova i karoserije. Ovaj princip prerade se razlikuje od recikliranja po mnogo jednostvanijem i jeftinijem procesu, te ga ve? sada mnogi naovde kao jedan od vanih elemenata odravanja autoindustrije u budu?nosti.Mercedes-Benz se, kao to se moglo i o?ekivati, posvetio razvoju Formula bolida, s tim da je Mercedesov Formula Zero koncept u svemu posve?en mininalnom zaga?enju. Ta?nije sa ovim modelom u Mercedesu su htjeli spojiti uzbu?enje Formule jedan sa dinami?no?u bob sankanja i elegancijom i efikasnosti jedrilica. Upravo zbog toga Formula Zero je hibrid u pravom smislu rije?i. Kombinacija elektri?nih motora sa solarnim ?elijama i punopravno tvrdo jedro do sada su zaista nevi?ena kombinacija.Volkswagen je u nadi da ?e ponoviti prologodinju pobjedu, predstavio svoj Bio Runner. Njihov trka? pored ekoloki osvjetenog pogona koji koristi minimum bio-goriva isti?e se i specifi?nom povezano?u sa voza?em. U sutini Bio Runner nastoji biti produetak tijela voza?a ?ije su ruke i noge povezane sa komandama. Zanimljivo je i rjeenje staklene kupole zbog koje su klasi?ni prozori eleminisani, a sama vidljivost i preglednost je dovedena do savrenstva.

Koliko ?e od ovih vizija zaista preivjeti i zaivjeti u 2025. godini niko nemoe sa sigurno?u tvrditi, ali je ?injenica da ovakva posve?enost ekolokim vrijednostima najavljuje revoluciju u svim granama autosporta.sarajevo-x.com


 
 
 
 

CB Login