Ovdje ste:: O SAPNI Vijesti iz Sapne Regulaciji korita rijeke Sapna

Posljednje novosti

  • Pause
  • Previous
  • Next
1/10
 
 
 
 

Regulaciji korita rijeke Sapna

Ispis
Na osnovu Zakona o javnim nabavkama načelnik općine Sapna raspisao je Obavještenje o nabavci radova na regulaciji korita rijeke Sapne od stacionaže ST 0+646 do 0+997,11. Obavještenje je objavljeno u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 42/10 od 24.05.2010. godine, te na web stranicama Javnih nabavki www.javnenabavke.ba i Općine Sapna.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Općina Sapna
Kontakt-osoba: Fehrudin Selimović, dipl. inž. građ.
Adresa: 206. Viteške brigade, bb
Poštanski broj: 75411
Grad: Sapna
Identifikacioni broj: 4209487440001
Telefon: 035/599-530
Faks: 035/599-555
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Internet adresa: www.opcinasapna.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.                

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.                

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.                

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a    upravni organ
I.5.b    na lokalnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:
Radovi        

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)       
Da, na period od 3 godine

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvođenju radova na regulaciji korita rijeke Sapne

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA:
Izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Sapna od stacionaže ST 0+646,75 do ST 0+997,11 , bliže opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod II.4.

II.7. PODJELA NA LOTOVE   
Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17. ZJN)   
Ne   

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA
U roku koji je naveden u prihvaćenoj  ponudi

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (član 16. ZJN)
Orginalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 2.000,00 KM, sa rokom važnosti: opcija ponude plus 30 dana

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (član 16-17. UPZ)
Ne traži se

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, (član 16. ZJN)
Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora kao najpovoljnijeg  ponuđača dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 10% od vrijednosti ponude

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, (član 19. UPZ)
Uz ponudu priložiti izjavu da će u slučaju izbora kao najpovoljnijeg ponuđača dostaviti bankovnu garanciju za otklanjanje nedostataka u iznosu od 10% od vrijednosti svakog zaključenog ugovora

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponuđač dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi ni jedan od slučajeva navedenih u članu 23. Zakona o javnim nabavkama na način i u formi kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponuđača za obavljanje relevantne djelatnosti kako   je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.   
U ovom otvorenom postupku javne nabavke može učestvovati i grupa ponuđača     (konzorcij) na način i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA:
Otvoreni   

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN):
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija:
a.    cijena                            učešće 80%
b.    uslovi i način plaćanja                učešće 10%
c.    rok izvođenja radova                učešće 5%
d.    garantni rok za izvođenje radova                  učešće 5%
Razrada podkriterija data je u tenderskoj dokumentaciji

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)
Da, na način kako će to biti navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se može izvršiti u prostorijama ugovornog organa u Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, poduzetništvo i finansije u periodu od 26.05. do 03.06.2010. u vremenu od 9 do 14 sati.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti svakim radnim danom od 24.05. do 21.06.2010. godine od 9 do 15 časova  u općini Sapna, kancelarija broj 4, uz priloženi dokaz o uplati novčane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 200,00 KM.
Uplata se vrši na račun općine Sapna broj:132-290-0309208559, vrsta prihoda:722611,
šifra općine 138, kod NLB Tuzlanske banke DD Tuzla, s naznakom “ troškovi tenderske dokumentacije” .

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
PUNUDU DOSTAVITI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
24.06. 2010. godine do 10,30 časova

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN   OBEZBJEDITI
60 DANA NAKON KRAJNJEG ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (član 33. ZJN, član 13. UPZ)
24.06.2010. u 11:00 časova
Općina Sapna, ul. 206.Viteške brigade bb, 75411 Sapna


Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJE
1.    Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom obavještenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na način i u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista može biti eliminirana zbog  formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.
2.    Sva uvjerenja,potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3.    Dokumenti u ponudi trebaju biti označeni rednim brojem iz ovog sadržaja ponuda.
4.   Ugovorni organ zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom člana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik BiH, broj:3/05), a u cilju olakšanja procesa ispitivanja,ocjene i poređenja ponuda naknadno pismeno zatraži dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude,odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koji se  mogu ispraviti a time se ne mijenja  bitni aspekt poonude niti narušava konkurencija.
5.    Zainteresovani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa,tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnošenje ponude, do 14.06.2010.godine ili dostavljenjem pisma na faks broj 035-599-555, kontakt osoba Selimović Fehrudin.
6..  Ugovorni organ, ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom obavještenju o javnom nabavci.
7.  Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine-otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga-slučajeva navedenih u članu 12.Zakona o javnim nabavkama,o čemu će objaviti obavještenje o otkazivanju.
8. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane

Tekst javnog nadmetanja  objavljen  je u «Službenom glasniku BiH», i na web stranici općine Sapna (www.opcinasapna.ba).
 
 
 
 

CB Login