Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Konkurs za dodjelu stipendija
 
 

Konkurs za dodjelu stipendija

Ispis
Načelnik općine Sapna raspisao je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja općine Sapna i učenicima generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2009/2010. godini. Konkurs je objavljen na oglasnoj ploči općine Sapna, a ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

----
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA SAPNA
Općinski načelnik

Broj  02-38-331/10
Sapna, 30.03.2010. godine

Na osnovu člana 41. Statuta općine Sapna („Službeni glasnik  općine Sapna“ broj 6/07 i 8/09) i člana IV Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2009/2010. godini („Službeni glasnik općine Sapna“, broj 3/2010), općinski načelnik raspisuje

K O N K U R S
za dodjelu  stipendija  redovnim studentima sa područja općine Sapna i učenicima generacije
Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna u akademskoj/školskoj 2009/2010.godini

Pravo na dodjelu stipendija po ovom konkursu imaju:
-redovni studenti pod uslovom da imaju prijavljeno prebivalište na području općine  Sapna, da ne koriste stipendiju ili kredit iz drugih izvora i da su u tekućoj akademskoj godini  prvi put upisali određenu akademsku godinu i
-učenici generacije Osnovne škole Sapna i Mješovite srednje škole Sapna, uz uslov da su u tekućoj akademskoj/školskoj godini upisali akademsku/školsku godinu, da im je u predhodnoj školskoj godini dodjeljeno priznanje „učenik generacije“ i da  ne koriste  stipendiju ili kredit iz drugih izvora.

Stipendija općine Sapna ne može se dodijeliti za dva ili više kandidata iz iste porodice, izuzev učenika-studenta koji nosi epitet učenik generacije.

U akademskoj/školskoj 2009/2010. godini će se stipendirati:
-2  redovna studenta I godine studija,
-3  redovna studenta II godine studija,
-4  redovna studenta III godine studija,
-4  redovna studenta IV i viših godina studija,
-1 učenik generacije Osnovne škole Sapna i
-1 učenik generacije Mješovite srednje škole Sapna.

Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM (jednastotinakonvertibilnihmaraka). Stipendija će se isplaćivati za 10 mjeseci u akademskoj/školskoj  2009/2010. godini.

Uz prijavu na konkurs  kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:
-kopiju cipsove lične karte,
-uvjerenje o prebivalištu,
-potvrdu o redovnom  studiranju/školovanju,
-dokaz o položenim ispitima  iz prethodnih godina studija, a studenti I godine studija svjedočanstvo od I, II, III i IV razreda srednje škole,
-dokaz  da je kandidat proglašen  učenikom generacije u prethodnoj školskoj godini (samo za učenike generacije u OŠ Sapna i  MSŠ Sapna),
-kućnu listu,
-dokaz o pripadnosti PŠ-PB, nestalog branitelja i RVI (kopija prvostepenog ili revizionog rješenja o ostvarivanju prava),
-dokaz o pripadnosti porodici DB (uvjerenje o plaćama pripadnika OS ili drugo uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane),
-dokaz o pripadnosti  porodici pripadnika radne obaveze,
-dokaz o pripadnosti porodici pripadnika CZ,
-dokaz o pripadnosti porodici civilnih žrtava rata,
-dokaz o korištenju stalne novčane pomoći,
-dokaz o redovnom studiranju za člana porodičnog domaćinstva iz kućne liste, koji ima status redovnog studenta,
-dokaz o redovnim mjesečnim primanjima za punoljetne članove iz kućne liste,
-dokaz sa biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene članove domaćinstva, a ukoliko se ne vodi na evidenciji birioa za zapošljavanje,uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO  ili ovjerena kopija zdravstvene legitimacije iz koje se vide podaci o osiguranom licu,osnovu osiguranja ili pak srodstvo sa osiguranikom,
-izjava da ne prima stipendiju ili kredit  iz drugog izvora ovjerena od strane nadležnog općinskog organa uprave.

Ukoliko prijavljeni kandidati pri  bodovanju imaju isti broj bodova, prednost  se daje
kandidatu koji ima više bodova po osnovu rezultata  u učenju.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa traženim dokazima treba dostaviti  neposredno na protokol Općine Sapna (Centar za pružanje usluga građanima) svakim radnim danom od 7,30 do 16,00 sati ili putem pošte na adresu: Općina Sapna, ul. 206. Viteške  brigade b.b. 75411 Sapna, sa naznakom  „Konkurs za dodjelu stipendija".
Dokazna sredstva moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informacije i uputstva vezana za prikupljanje potrebne dokumentacije kandidati  mogu dobiti na Info pultu u Centru za pružanje usluga građanima ili na telefon broj 035-599-565.


OPĆINSKI  NAČELNIK
Ismet Omerović, dip.ing.maš.

Objavljeno na www.opcinasapna.ba 7. aprila 2010. godine u  8:53h
 
 
 
 

CB Login