Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne 4. sjednica OV Sapna
 
 

4. sjednica OV Sapna

Ispis
Na ?etvrtoj redovnoj sjednici Op?inskog vije?a Sapna vije?nici su usvojili izvjetaj Centralne izborne komisije o ovjeri mandata op?inskom vije?niku Hasanovi? Ajki koja je dala sve?anu izjavu i preuzela dunost. Imenovana je slijede?i kvalificirani kandidat za Op?insko vije?e Sapna sa liste politi?kog subjekta SDP-a, nakon podnoenja ostavke Ali? Mehmeda koji je otiao na drugu dunost.

Op?insko vije?e Sapna na ovoj sjednici donijelo je vie odluka i to:
 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i ?lanova Komisija Op?inskog vije?a kao stalnih tijela, prema kojoj je umjesto Ali? Mehmeda u Komisiju za statutarno-pravna pitanja, zatitu ljudskih prava, predstavke i pritube gra?ana i Komisiju za jednakopravnost spolova imenovana Hasanovi? Ajka;

- Odluka o raspisivanju izbora za Vije?a mjesnih zajednica na podru?ju op?ine Sapna. Izbori u mjesnim zajednicama odrat ?e se u periodu od 15.02.2013. godine do 31.03.2013. godine;

- Odluka o stipendiranju redovnih studenata sa prostora op?ine Sapna i u?enika generacije Osnovne kole Sapna i Mjeovite srednje kole Sapna u akademskoj/kolskoj 2012/2013. godini. Ovom Odlukom dodijeljeno je 16 (esnaest) stipendija u ukupnom iznosu od 16.000,00 KM od kojih ?e se jedna stipendija izdvajati od vije?ni?kog pauala vije?nika Halilovi? Ismeta.  Navedena sredstva predvi?ena su za stipendiranje 14 (?etrnaest) redovnih studenata, 1 (jednog) u?enika generacije Osnovne kole Sapna i 1 (jednog) u?enika generacije Mjeovite srednje kole Sapna. Dodjela stipendija izvrit ?e se na osnovu Konkursa koji ?e raspisati Op?inski na?elnik;

- Odluka o uslovima, na?inu, kriterijima i iznosu sredstava za dodjelu jednokratne nov?ane pomo?i licima i doma?instvima u tekoj materijalnoj i finansijskoj situaciji sa podru?ja Op?ine Sapna. Jednokratnu nov?anu pomo? u skladu sa ovom odlukom mogu ostvariti lica i doma?instva ?iji ukupan prihod po ?lanu doma?instva ne prelazi iznos od 100,00 KM mjese?no u poslednja tri mjeseca prije podnoenja zahtjeva. Iznos nov?ane pomo?i po ovoj Odluci ne moe biti manji od 50,00 KM niti ve?i od 300,00 KM. Visinu pomo?i pojedina?no ?e predlagati Komisija, u zavisnosti od trokova i materijalnih prilika u svakom konkretnom slu?aju;

- Odluka o utvr?ivanju prosje?ne kona?ne gra?evinske cijene 1m2 korisne stambene povrine. Prema usvojenoj odluci cijena 1m2 korisne stambene povrine u dravnoj svojini na podru?ju op?ine Sapna za 2012. godinu iznosi 658,00 KM. Ova cijena primjenjivat ?e se kao osnovica za izra?unavanje visine rente u postupku dodjeljivanja i koritenja gradskog i ostalog gra?evinskog zemljita u 2013. godini;

- Odluka o izmjenama Odluke o na?inu koritenja, redu i radu na javnim taksi stajalitima. Prema usvojenim izmjenama ove Odluke, svaki taksi prijevoznik duan je platiti utvr?enu naknadu za taksi stajalite do 31.03. za narednu godinu na ra?un Op?ine Sapna, umjesto do 31.01. kako je to bilo ranije.
Op?inski vije?nici na ovoj sjednici imenovali su ?lanove Skuptine JP Veterinarska stanica d.o.o. Sapna u ?ijem sastavu su Hamidovi? Nusret kao predsjedavaju?i, te Beirevi? Smajl i Sejdi? Mujo kao ?lanovi Skuptine drutva.

Usvojeni su Program rada Op?inskog vije?a Sapna, Op?inskog na?elnika za 2013.godinu i Gender akcioni plan op?ine Sapna.
Izvjetaj o radu Op?inske izborne komisije za 2012. godinu i Plan rada za 2013.godinu nisu dobili podrku ve?ine vije?nika, nakon ?ega su vije?nici ve?inom glasova donijeli Odluku o razrjeenju Op?inske izborne komisije.  

Usvojen je Izvjetaj o rjeavanju predmeta upravnog postupka u organima uprave za 2012. godinu te Informacija o provo?enju strategije razvoja op?ine Sapna za 2009-2014. godinu, do 2013. godine.

Op?insko vije?e Sapna dalo je primjedbu na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom ure?enju i gra?enju u ?lanu 181. stav 1. da se rije?i dvije mijenjaju rije?ima ?etiri, a ?lan 23. postaje ?lan 24.

Na nacrt Prostornog plana podru?ja posebnih obiljeja Zati?eni pejza Konjuh 2010-2030. godina nije bilo primjedbi, kao i na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na podru?ju TK.

www.opcinasapna.ba
 
 
 
 

CB Login